Помощ HP Officejet Pro 8600

background image

HP Officejet Pro

8600

Инструкции за

потребителя

background image
background image

HP Officejet Pro 8600 e-All-

in-One series

Инструкции за потребителя

background image

Информация за
авторските права

© 2014 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Издание 2, 1/2014

Бележки на Hewlett-
Packard

Информацията, съдържаща се тук,
подлежи на промяна без
предизвестие.
Всички права запазени.
Възпроизвеждането, адаптирането
или превода на този материал са
забранени без предварителното
писмено разрешение на Hewlett-
Packard, освен ако е разрешено
съгласно законите за авторското
право.
Единствените гаранции за HP
продукти и услуги са изложени в
изричните гаранционни условия,
придружаващи тези продукти и
услуги. Нищо от съдържащото се
тук не трябва да се схваща като
допълнителна гаранция. HP не носи
отговорност за технически или
редакторски грешки или пропуски,
съдържащи се в настоящото.

Декларации

Windows, Windows XP и Windows
Vista са регистрирани в САЩ
търговски марки на Microsoft
Corporation.
ENERGY STAR и емблемата на
ENERGY STAR са регистрирани в
САЩ марки.

Информация за
безопасността

Когато използвате този продукт,
винаги спазвайте основните мерки
за безопасност, за да намалите
риска от нараняване от пожар или
токов удар.
1. Прочетете и разберете всички
инструкции в документацията,
придружаваща принтера.
2. Спазвайте всички
предупреждения и указания,
означени върху продукта.
3. Преди почистване изключвайте
този продукт от контакта на
мрежата.
4. Не инсталирайте и не
използвайте този продукт в близост
до вода или когато сте мокри.
5. Поставяйте продукта надеждно
върху стабилна повърхност.
6. Инсталирайте продукта на
защитено място, на което никой не
може да настъпи или да се спъне в

захранващия кабел, и на което
захранващият кабел няма да се
повреди.
7. Ако продуктът не работи
нормално, вж. Решаване на
проблем.
8. В продукта няма части, които да
се подменят от потребителя. За
сервиз се обръщайте към
квалифицирани сервизни
специалисти.

Достъпност

Принтерът предоставя набор от
функции за улесняване на достъпа
на хора с увреждания.
Зрителни увреждания
Софтуерът за принтера е достъпен
за потребители със зрителни
увреждания или слабо зрение чрез
използването на опциите и
функциите за достъпност на
съответната операционна система.
Той също така поддържа и
технологии за максимално
подпомагане като екранни четци,
Брайлови четци, както и
приложения за превръщане на глас
в текст. Специално за потребители,
които са далтонисти, цветните
бутони и раздели в софтуера и на
контролния панел на принтера
съдържат текст или икони, указващи
тяхното съответно действие.
Увреждания с подвижността
Потребителите със затруднена
подвижност могат да изпълняват
функциите на софтуера на принтера
чрез клавишни команди. Софтуерът
също така поддържа и опциите за
достъпност на Windows -
"StickyKeys" (Оставащи клавиши),
"ToggleKeys" (Превключващи
клавиши), "FilterKeys" (Филтърни
клавиши), както и "MouseKeys"
(Клавиши за мишка). Вратичките,
бутоните, тавите за хартия и
водачите за хартия на принтера
могат да се управляват от
потребители с ограничена сила и
обсег.
Поддръжка
За допълнителна информация
относно достъпността на този
продукт, както и за ангажимента от
страна на HP за осигуряване на
достъпност до своите продукти,
посетете уеб сайта на HP на адрес
www.hp.com/accessibility.
За информация за достъпност за
системата Mac OS X посетете уеб
сайта на Apple на следния адрес:
www.apple.com/accessibility.