Nápověda pro HP Officejet Pro 8600

background image

HP Officejet Pro

8600

Návod k

obsluze

background image
background image

Řada zařízení HP e-All-in-

One Officejet Pro 8600

Návod k obsluze

background image

Informace o autorských
právech

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
2. vydání, 1/2014

poznámky společnosti
Hewlett-Packard

Informace obsažené v tomto
dokumentu mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce, úpravy či překlad tohoto
dokumentu bez předchozího
písemného povolení společnosti
Hewlett-Packard jsou zakázány
s výjimkou případů povolených zákony
o autorských právech.
Jediné záruky na produkty a služby
společnosti HP jsou výslovně uvedeny
v prohlášení o záruce, které je
každému z těchto produktů a služeb
přiloženo. Žádná ze zde uvedených
informací nezakládá nárok na další
záruky. Společnost HP není
zodpovědná za technické nebo
redakční chyby ani za opomenutí
vyskytující se v tomto dokumentu.

Ochranné známky

Windows, Windows XP a Windows
Vista jsou ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation
registrované v USA.
ENERGY STAR a značka ENERGY
STAR jsou registrované ochranné
známky v USA.

Bezpečnostní informace

Při používání tohoto produktu vždy
dodržujte bezpečnostní předpisy, aby
se zamezilo nebezpečí zranění
v důsledku požáru nebo poranění
elektrickým proudem.
1. Pečlivě si prostudujte všechny
pokyny, obsažené v dokumentaci k
tiskárně.
2. Dodržujte všechna varování a
pokyny vyznačené na produktu.
3. Před čistěním odpojte tento produkt
ze zásuvky.
4. Neinstalujte ani nepoužívejte toto
zařízení v blízkosti vody nebo pokud
máte vlhké ruce.
5. Instalujte produkt bezpečně na
stabilní povrch.
6. Zařízení instalujte na chráněném
místě, kde nemůže dojít k poškození
zařízení, k zakopnutí o přívodní kabel
nebo k poškození kabelu.
7. Pokud zařízení nefunguje normálně,
viz Vyřešit problém.
8. Uvnitř zařízení se nevyskytují žádné
části, které by uživatel mohl sám

opravit. s požadavky na servis se
obraťte na kvalifikované pracovníky
servisu.

Usnadnění

Tiskárna disponuje řadou funkcí, které
usnadňují přístupnost pro
handicapované osoby.
Zrakové postižení
Software tiskárny je přístupné pro
uživatele s poruchami zraku nebo
s oslabeným zrakem při použití
možností a funkcí usnadnění, kterými
disponuje váš operační systém.
Podporuje rovněž pomocné
technologie jako jsou čtečky
obrazovky, čtečky Braillova písma a
hlasově-textové aplikace. Pro
barvoslepé uživatele jsou barevná
tlačítka a karty používaná v softwaru a
ovládacím panelu tiskárny opatřena
jednoduchým textem nebo popisy
ikon, které vyjadřují příslušnou akci.
Omezení pohyblivosti
Uživatelé s poruchami pohyblivosti
mohou ovládat funkce softwaru
tiskárny pomocí příkazů zadávaných z
klávesnice. Software podporuje rovněž
možnosti usnadnění ve Windows, a to
Jedním prstem, Filtrování kláves a
Myš klávesnicí. Dvířka tiskárny,
tlačítka, zásobníky papíru a vodítka
papíru mohou ovládat i uživatelé
s omezenou silou a dosahem.
Podpora
Další podrobnosti o usnadnění
v souvislosti s tímto produktem
a snahou společnosti HP o usnadnění
práce s produktem najdete na webové
stránce www.hp.com/accessibility.
Informace o usnadnění pro operační
systémy Mac OS X najdete na webové
stránce společnosti Apple
www.apple.com/accessibility.