Abi HP Officejet Pro 8600

background image

HP Officejet Pro

8600

Kasutusjuhend

background image
background image

HP Officejet Pro 8600 e-All-

in-One seeria

Kasutusjuhend

background image

Teave autoriõiguse kohta

© 2014, autoriõigus Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
2. väljaanne; 1/2014

Hewlett-Packard Company
teated

Käesolevas dokumendis sisalduvat
teavet võidakse muuta ilma sellest ette
teatamata.
Kõik õigused on reserveeritud.
Käesoleva materjali
reprodutseerimine, kohandamine või
tõlkimine on ilma Hewlett-Packard i
eelneva kirjaliku loata keelatud, kui
seda ei näe ette autoriõiguse
seadused.
Ainsad HP toodete ja teenuste
garantiid on sätestatud otsestes
garantiiavaldustes, mis nende toodete
ja teenustega kaasnevad. Käesolevas
dokumendis avaldatut ei või mingil
juhul tõlgendada täiendava garantiina.
HP ei vastuta siin leiduda võivate
tehniliste või toimetuslike vigade ega
väljajättude eest.

Teave kaubamärgi kohta

Windows, Windows XP ja Windows
Vista on Microsoft Corporationi USA-s
registreeritud kaubamärgid.
ENERGY STAR ja ENERGY STAR-i
märk on USA-s registreeritud märgid.

Ohutusteave

Seadme kasutamisel täitke alati
elementaarseid ohutusnõudeid, et
vähendada tulekahju- või elektrilöögi
ohtu.
1. Lugege hoolikalt läbi kõik printeri
dokumentatsioonis olevad juhendid.
2. Järgige kõiki seadmel olevaid
hoiatusi ja juhiseid.
3. Enne seadme puhastamist lülitage
see vooluvõrgust välja.
4. Ärge paigaldage ega kasutage
seadet vee lähedal või märgade
kätega.
5. Paigaldage seade tasasele pinnale
nii, et see püsiks seal kindlalt.
6. Paigaldage seade ohutusse kohta,
et keegi ei saaks juhtme peale astuda
või selle taha komistada ja et juhe ei
saaks kahjustada.
7. Kui seade ei tööta tavapäraselt, vt
Probleemi lahendamine.
8. Seadme sees olevaid osi ei saa
kasutaja ise hooldada ega parandada.
Pöörduge vastava kvalifikatsiooniga
tugipersonali poole.

Hõlbustusfunktsioonid

Printer sisaldab mitmesuguseid
funktsioone, mis muudavad selle

erivajadusega inimestele kergemini
kasutatavaks.
Visuaalsus
Printeri tarkvara saavad
operatsioonisüsteemi
hõlbustusvõimaluste ja -funktsioonide
kaudu kasutada ka nägemispuude või
halva nägemisega inimesed. Samuti
toetab seade enamikke
abitehnoloogiaid, nt ekraaniriidereid,
punktkirjariidereid ja hääle tekstiks
teisendamise rakendusi.
Värvipimedate kasutajate jaoks on
tarkvaras ja printeri juhtpaneelil
kasutatavatel vahekaartidel ja
värvilistel nuppudel lihttekst või
ikoonisildid, mis seletavad vastava
nupu otstarvet.
Mobiilsus
Liikumispuudega inimesed saavad
printeri tarkvara funktsioone käivitada
klaviatuurkäskudega. Tarkvara toetab
ka Windowsi hõlbustusfunktsioone, nt
nakkeklahve, tumblerklahve,
filterklahve ja hiireklahve. Printeri
luuke, nuppe, paberisalvesid ja -
juhikuid saavad hõlpsasti kasutada ka
piiratud jõu- ja ulatusvõimega
inimesed.
Tugiteenused
Lisateavet seadme
hõlbustusvahendite ja HP tegevuse
kohta hõlbustusfunktsioonide
juurutamisel oma toodetes leiate HP
veebisaidilt www.hp.com/accessibility.
Mac OS X-i hõlbustusfunktsioonide
kohta leiate teavet Apple'i veebisaidilt
www.apple.com/accessibility.