HP Officejet Pro 8600 Palīdzība

background image

HP Officejet Pro

8600

Lietotâja
rokasgrâmata

background image
background image

HP Officejet Pro 8600 e-All-

in-One sērija

Lietotâja rokasgrâmata

background image

Informācija par
autortiesībām

© 2014 Autortiesības Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
2. izdevums, 1/2014

Kompānijas Hewlett-
Packard paziņojumi

Informācija šajā dokumentā var tikt
mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
Visas tiesības paturētas. Šī materiāla
reproducēšana, adaptēšana vai
tulkošana bez Hewlett-Packard
iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir
aizliegta, izņemot gadījumus, ja tas ir
atļauts saskaņā ar autortiesību
likumiem.
Vienīgās HP izstrādājumiem un
pakalpojumiem noteiktās garantijas ir
ietvertas tiešajos garantijas
paziņojumos, kas ir pievienoti
attiecīgajiem izstrādājumiem un
pakalpojumiem. Nekas no šeit minētā
nevar tikt uzskatīts par papildu
garantiju. HP neuzņemas atbildību par
šajā dokumentā pieļautām tehniskām
un drukas kļūdām vai izlaidumiem.

Paskaidrojumi

Windows, Windows XP un Windows
Vista ir Microsoft Corporation preču
zīmes, kas reģistrētas ASV.
ENERGY STAR un ENERGY STAR
zīme ir ASV reģistrētas zīmes.

Informācija par drošību

Lai mazinātu iespēju gūt savainojumus
no uguns vai elektriskās strāvas
trieciena, vienmēr ievērojiet galvenos
piesardzības pasākumus, kad
izmantojat šo izstrādājumu.
1. Izlasiet un izprotiet visus
norādījumus, kas sniegti printera
komplektācijā iekļautajā
dokumentācijā.
2. Ievērojiet visus uz produkta
atzīmētos brīdinājumus un
norādījumus.
3. Pirms produkta tīrīšanas atvienojiet
to no sienas kontaktligzdas.
4. Neuzstādiet un neizmantojiet šo
produktu ūdens tuvumā vai tad, ja pats
esat slapjš.
5. Uzstādiet produktu uz stabilas,
nekustīgas virsmas.
6. Novietojiet produktu aizsargātā
vietā, kur kabelim nevar uzkāpt vai to
aizķert un nav iespējama kabeļa
sabojāšana.
7. Ja produkts nedarbojas kā ierasts,
skatiet nodaļu Problēmu risināšana.
8. Produkta iekšpusē nav nevienas
detaļas, kuras var apkopt pats

lietotājs. Uzticiet tehnisko apkopi
kvalificētam personālam.

Pieejamība

Šis printeris nodrošina vairākus
līdzekļus, kas to padara pieejamu
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Redzes traucējumi
Printera programmatūra ir pieejama
lietotājiem ar pasliktinātu vai vāju
redzi, izmantojot Jūsu
operētājsistēmas pieejamības iespējas
un funkcijas. Tā atbalsta arī
tehnoloģijas, kuras sniedz vislielāko
palīdzību, piemēram, ekrānlasītājus,
Braila raksta lasītājus un programmas
balss pārveidošanai par tekstu.
Lietotājiem, kuriem piemīt daltonisms,
programmatūrā un uz printera vadības
paneļa izmantotajām krāsainajām
pogām un cilnēm ir vienkāršas teksta
vai ikonu uzlīmes, kas sniedz
informāciju par attiecīgo darbību.
Kustības traucējumi
Lietotāji ar kustību traucējumiem
printera programmatūras funkcijas var
izpildīt ar tastatūras komandu
palīdzību. Programmatūra arī atbalsta
Windows pieejamības iespējas,
piemēram, StickyKeys (Taustiņu
ķēde), ToggleKeys (Pārslēgskaņa),
FilterKeys (Taustiņu filtrs) un
MouseKeys (Peles taustiņi). Printera
vākus, pogas, papīra teknes un
vadotnes ir ērti lietot arī cilvēkiem,
kuru rokas nav ļoti spēcīgas un
veiklas.
Atbalsts
Plašāku informāciju par šī
izstrādājuma pieejamību un HP
centieniem uzlabot produktu
pieejamību skatiet HP tīmekļa vietnē
www.hp.com/accessibility.
Lai iegūtu informāciju par pieejamību
operētājsistēmā Mac OS X,
apmeklējiet Apple tīmekļa vietni
www.apple.com/accessibility.