Pomoc usługi HP Officejet Pro 8600

background image

HP Officejet Pro

8600

Przewodnik

użytkownika

background image
background image

Urządzenie wielofunkcyjne

HP Officejet Pro 8600 e-All-

in-One

Podręcznik Użytkownika

background image

Informacje dotyczące praw
autorskich

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Wydanie 2, 1/2014

Oświadczenia firmy
Hewlett-Packard

Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, adaptacja lub
tłumaczenie tych materiałów nie jest
dozwolone bez uprzedniej pisemnej
zgody firmy Hewlett-Packard,
z wyjątkiem przypadków dozwolonych
w ramach praw autorskich.
Jedyne gwarancje, jakich HP udziela
na produkty i usługi, są określone
w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z takimi
produktami i usługami. Żadne
informacje tu zawarte nie mogą być
rozumiane jako zawierające
dodatkowe gwarancje. HP nie będzie
odpowiedzialne za błędy techniczne
czy edytorskie lub pominięcia zawarte
w dokumencie.

Znaki towarowe

Windows, Windows XP i Windows
Vista są zarejestrowanymi w USA
znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.
ENERGY STAR oraz logo ENERGY
STAR są znakami zarejestrowanymi
w USA.

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Podczas korzystania z produktu
zawsze należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa
w celu zmniejszenia ryzyka doznania
obrażeń na skutek działania ognia lub
porażenia elektrycznego.
1. Należy przeczytać i przyswoić sobie
wszystkie instrukcje zawarte
w dokumentacji dostarczonej wraz
z drukarką.
2. Należy przestrzegać wszystkich
ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych na
produkcie.
3. Przed czyszczeniem należy
odłączyć urządzenie od gniazda
sieciowego.
4. Nie wolno instalować ani używać
tego produktu w pobliżu wody ani
mając mokre ręce.
5. Należy ustawić urządzenie na
stabilnej powierzchni.
6. Produkt należy zainstalować
w bezpiecznym miejscu, w którym

przewód zasilania nie będzie narażony
na uszkodzenie ani nadepnięcie i w
którym nie będzie się można o niego
potknąć.
7. Jeśli produkt nie działa prawidłowo,
zob. Rozwiązywanie problemów.
8. Wewnątrz urządzenia nie ma
części, które mógłby naprawić
użytkownik. Naprawą urządzenia
powinni zajmować się tylko
wykwalifikowani pracownicy serwisu.

Ułatwienia dostępu

Drukarka posiada kilka funkcji, które
sprawiają, że mogą z niej korzystać
osoby niepełnosprawne.
Wzrokowe
Oprogramowanie drukarki jest
dostępne dla użytkowników z wadami
wzroku dzięki zastosowaniu opcji
i funkcji ułatwień dostępu systemu
operacyjnego. Oprogramowanie
obsługuje także większość technologii
pomocniczych, m.in. czytniki ekranu,
czytniki braille’a i aplikacje
zamieniające głos na tekst. Dla
użytkowników, którzy nie odróżniają
kolorów, wszystkie kolorowe przyciski
i karty na panelu sterowania drukarki
i w oprogramowaniu opatrzono
prostym tekstem lub ikonami, które
wskazują odpowiednią czynność.
Zdolność poruszania się
Użytkownicy niepełnosprawni ruchowo
mogą uaktywniać funkcje
oprogramowania drukarki za pomocą
poleceń sterowanych klawiszami.
Oprogramowanie obsługuje także
takie opcje ułatwień dostępu systemu
Windows, jak KlawiszeTrwałe,
KlawiszePrzełączające, KlawiszeFiltru
i KlawiszeMyszy. Drzwiczki drukarki,
przyciski, podajniki i prowadnice
papieru mogą być obsługiwane przez
osoby z ograniczoną siłą i zakresem
ruchów.
Pomoc techniczna
Aby uzyskać informacje szczegółowe
na temat ułatwień dostępu
wprowadzonych w tym produkcie
i zaangażowania firmy HP w produkcję
urządzeń z ułatwionym dostępem,
należy odwiedzić witrynę HP w sieci
Web pod adresem www.hp.com/
accessibility.
Informacje o ułatwieniach dostępu w
systemie Mac OS X można znaleźć w
witrynie internetowej firmy Apple pod
adresem www.apple.com/accessibility.