Pomocník služby HP Officejet Pro 8600

background image

HP Officejet Pro

8600

Príručka

používateľa

background image
background image

HP Officejet Pro 8600 e-All-

in-One series

Príručka používateľa

background image

Informácie o autorských
právach

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Vydanie 2, 1/2014

Poznámky spoločnosti
Hewlett-Packard

Informácie obsiahnuté v tomto
dokumente sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
Všetky práva vyhradené.
Reprodukovanie, úpravy alebo preklad
tohto materiálu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti
Hewlett-Packard sú zakázané, okrem
prípadov povolených autorskými
zákonmi.
Jediné záruky vzťahujúce sa na
produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej
záruke, ktoré sa dodávajú spolu
s takýmito produktmi a službami.
Žiadne informácie uvedené v tejto
príručke nemožno považovať za
dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie
je zodpovedná za technické
a redakčné chyby alebo opomenutia
v tejto príručke.

Prehlásenie

Windows, Windows XP a Windows
Vista sú ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation registrované
v USA.
ENERGY STAR® a značka ENERGY
STAR sú ochranné známky
registrované v USA.

Informácie o bezpečnosti

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, dodržiavajte pri používaní
tohto produktu vždy základné
bezpečnostné predpisy.
1. Prečítajte si a pochopte všetky
pokyny uvedené v dokumentácii
dodanej s tlačiarňou.
2. Dodržiavajte všetky upozornenia
a pokyny vyznačené na výrobku.
3. Pred čistením odpojte výrobok
z elektrických zásuviek.
4. Neinštalujte výrobok ani ho
nepoužívajte v blízkosti vody alebo
keď ste mokrí.
5. Výrobok inštalujte bezpečne
na stabilný povrch.
6. Výrobok inštalujte na chránenom
mieste, kde nemožno stúpiť
na niektorý z linkových káblov ani oň
zakopnúť. Zabránite tak poškodeniu
linkového kábla.
7. Ak výrobok nefunguje normálne,
pozrite časť Vyriešenie problému.

8. Výrobok neobsahuje žiadne časti,
ktoré by mohol opraviť používateľ.
Servis prenechajte kvalifikovanému
servisnému personálu.

Zjednodušenie ovládania

Táto tlačiareň poskytuje množstvo
funkcií, vďaka ktorým je dostupná pre
hendikepovaných ľudí.
Zrak
Softvér tlačiarne je dostupný pre
používateľov s poškodeným alebo so
slabým zrakom prostredníctvom
používania možností a funkcií
zjednodušenia ovládania operačného
systému. Podporuje aj veľmi
nápomocnú technológiu, ako sú
čítačky obrazovky, čítačky Braillovho
písma a aplikácie prevádzajúce hlas
na text. Pre farboslepých používateľov
sú na farebných tlačidlách a klávesoch
používaných v softvéri a na
ovládacom paneli tlačiarne uvedené
jednoduché texty alebo ikony
vyjadrujúce príslušnú akciu.
Mobilita
Používatelia s obmedzenou mobilitou
môžu funkcie softvéru tlačiarne
vykonávať prostredníctvom príkazov
zadávaných klávesnicou. Softvér
podporuje aj možnosti zjednodušenia
ovládania systému Windows, napr.
tlačidlá StickyKey, ToggleKey,
FilterKey a MouseKey. Kryty tlačiarne,
tlačidlá, zásobníky papiera a vodiace
lišty papiera môžu ovládať
používatelia s obmedzenou silou a
obmedzeným dosahom.
Podpora
Podrobnejšie informácie o
zjednodušení ovládania tohto produktu
a záväzku spoločnosti HP týkajúceho
sa zjednodušenia ovládania produktov
získate na webovej stránke
spoločnosti HP www.hp.com/
accessibility.
Informácie o zjednodušení ovládania
pre systém Mac OS X získate na
webovej stránke spoločnosti Apple
www.apple.com/accessibility.