วิธีใช้ HP Officejet Pro 8600

background image

HP Officejet Pro

8600

background image
background image

HP Officejet Pro 8600 e-

All-in-One series

คูมือผูใช

background image

ขอมูลดานลิขสิทธิ์

© 2014 Copyright Hewlett-

Packard Development

Company, L.P.
การพิมพครั้งที่ 2, 1/2014

คําประกาศของ Hewlett-
Packard Company

ขอมูลที่อยูในเอกสารฉบับนี้อาจ

เปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจง

ใหทราบลวงหนา
สงวนลิขสิทธิ์ หามทําซํ้า ดัดแปลง

แกไข หรือแปลโดยเอกสารนี้โดย

ไมไดรับอนุญาตอยางเป็นลาย

ลักษณอักษรจาก Hewlett-

Packard เวนแตกรณีที่ยกเวน

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑและบริการของ HP นี้

จะไดรับการรับประกันตามที่ระบุ

ไวในขอความการรับประกัน

ผลิตภัณฑและบริการดังกลาว

เทานั้น ขอความที่ไมไดกลาวถึง

ในที่นี้ ถือเป็นการรับประกันที่

เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่กลาวไว

ในคูมือนี้ HP จะไมรับผิดชอบ

ตอความผิดพลาดทางเทคนิค

หรือขอผิดพลาดที่เกิดจากการ

พิมพ หรือการตัดทอนขอความ

ใดๆ ในคูมือนี้

คําประกาศ

Windows, Windows XP

และ Windows Vista เป็น

เครื่องหมายการคาของ

Microsoft Corporation ที่จด

ทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
ENERGY STAR และ

เครื่องหมาย ENERGY STAR

เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนใน

สหรัฐอเมริกา

ขอมูลดานความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามขอควรระวัง

อยางเครงครัด เพื่อหลีกเลี่ยง

อันตรายจากไฟไหมหรือไฟฟา

ช็อต

1. โปรดอานและทําความเขาใจ

คําแนะนําทั้งหมดในเอกสาร

ประกอบที่มาพรอมกับ

เครื่องพิมพ
2. ปฏิบัติตามคําเตือนและคํา

แนะนําทั้งหมดที่ระบุไวบน

ผลิตภัณฑ
3. กอนทําความสะอาด ตองถอด

สายไฟออกจากเตาเสียบทุกครั้ง
4. หามติดตั้งหรือใชผลิตภัณฑนี้

ใกลนํ้าหรือขณะตัวเปียก
5. ติดตั้งเครื่องอยางมั่นคงบน

พื้นที่เรียบเสมอกัน
6. ติดตั้งเครื่องในที่ที่เหมาะสม

เพื่อใหสายไฟไมระเกะระกะและ

ไมเกิดความเสียหาย
7. หากอุปกรณทํางานผิดปกติ

โปรดดูที่ การแกไขปัญหา
8. ไมมีชิ้นสวนใดภายในเครื่องที่

ผูใชสามารถซอมแซมเองได

โปรดติดตอขอรับบริการจากผูให

บริการที่มีความชํานาญ

การเขาใชงาน

เครื่องพิมพจะมีคุณสมบัติตางๆ

เพื่อใหผูใชงานที่พิการสามารถ

ใชงานได
การมองเห็น
ผูที่มีความพิการทางสายตาหรือมี

ความสามารถในการมองเห็นตํ่า

สามารถใชงานซอฟตแวร

เครื่องพิมพไดผานทางตัวเลือก

และคุณสมบัติการเขาใชงานของ

ระบบปฏิบัติการของคุณ

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการใช

เทคโนโลยีเพื่อใหความชวยเหลือ

สวนใหญดวย เชน ตัวอานหนา

จอ ตัวอานอักษรเบลล และ

โปรแกรมแปลงเสียงเป็น

ขอความ สําหรับผูใชที่มีอาการ

ตาบอดสี ปุมและแถบที่มีสีที่ใช

ในซอฟตแวรและบนแผงควบคุม

ของเครื่องพิมพจะมีตัวอักษรที่

เขาใจงายหรือชื่อไอคอนที่สื่อถึง

การปฏิบัติงานที่ถูกตองกํากับอยู
การเคลื่อนไหว
สําหรับผูใชที่มีความบกพรอง

ทางการเคลื่อนไหวจะสามารถใช

ฟังกชันตางๆ ของซอฟตแวรของ

เครื่องพิมพไดโดยใชคําสั่งจาก

แปนพิมพ นอกจากนี้ ซอฟตแวร

ยังสนับสนุนตัวเลือกการเขาใช

งานของ Windows เชน

StickKeys, ToggleKeys,

FilterKeys และ MouseKeys

ดวย ผูใชที่มีขอจํากัดดานความ

แข็งแรงและระยะเขาถึงสามารถ

ใชฝาครอบเครื่องพิมพ ปุมตางๆ

ถาดกระดาษ และตัวปรับแนว

กระดาษได
การใหบริการชวยเหลือ
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการเขาใชงานผลิตภัณฑ

นี้ และความรับผิดชอบของ HP

ที่มีตอการเขาใชงานผลิตภัณฑ

โปรดดูขอมูลในเว็บไซตของ HP

ที่ www.hp.com/

accessibility
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการ

เขาใชงานในสวนของ Mac OS

X โปรดดูขอมูลในเว็บไซตของ

Apple ที่ www.apple.com/

accessibility